Giá trị dự án: ………….
Địa chỉ: KCN Lợi Bình Nhơn, Tân An, Long An

Giá trị dự án: …………. Địa chỉ: KCN Lợi Bình Nhơn, Tân An, Long An