Giá trị dự án: ………..
Địa chỉ: KCN Cát Lái

Giá trị dự án: ……….. Địa chỉ: KCN Cát Lái