Giá trị dự án: …………………….
Địa chỉ: Ấp Bàu Sen, xã Đức Lập Hạ, Đức Hòa, Long An

Giá trị dự án: ……………………. Địa chỉ: Ấp Bàu Sen, xã Đức Lập Hạ, Đức Hòa, Long An