Giá trị dự án: …………
Địa chỉ: KCN Trà Đa, Pleiku, Gia Lai

Giá trị dự án: ………… Địa chỉ: KCN Trà Đa, Pleiku, Gia Lai