0949 29.49.69

Chính sách chất lượng TGP

Nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm tư vấn đào tạo ứng dựng, chuyển giao công nghệ kỹ thuật, giám định đo lường phân tích kỹ thuật, thiết kế thi công quản lý dự án. Giữ vững và phát triển thương hiệu TGP – một thương hiệu sẽ luôn đi liền với chất lượng Tư vấn dịch vụ tốt, luôn thực hiện đúng cam kết và làm hài long khách hàng. TGP xin tuyên ngôn về chính sách chất lượng của mình như sau

Chính sách chất lượng TGP
TUYÊN NGÔN VỀ CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG CỦA TGP 

Nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm tư vấn đào tạo ứng dựng, chuyển giao công nghệ kỹ thuật, giám định đo lường phân tích kỹ thuật, thiết kế thi công quản lý dự án. Giữ vững và phát triển thương hiệu TGP – một thương hiệu sẽ luôn đi liền với chất lượng Tư vấn dịch vụ tốt, luôn thực hiện đúng cam kết và làm hài long khách hàng. TGP xin tuyên ngôn về chính sách chất lượng của mình như sau:

1. Cung cấp sản phẩm và dịch vụ tư vấn có chất lượng tốt nhất nhằm phục vụ công đồng xã hội và khách hang là tiêu chí hàng đầu trong mọi lĩnh vực hoạt đông kinh doanh và phát triển của TGP. Không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm sẽ là định hướng chiến lược luôn gắn liền với thương hiệu TGP và là phương châm hành động của toàn thể thành viên TGP.

2. Mọi sản phẩm tư vấn dịch vụ của TGP bắt buộc phải kiểm tra chất lượng theo một quy trình thống nhất trước khi chuyển giao cho khách hàng.

3. Chuyển giao sản phẩm có chất lượng, đúng thời gian và thực hiện đúng cam kết với khách hàng được xem là một yêu cầu bắt buộc thuôc về tiêu chí chất lượng sản phẩm dịch vụ khách hàng của TGP.

4. Mọi đơn vị thành viên của TGP phải tuân thủ một hệ thống quản lý, qui tắt hành nghề và kiểm tra chất lượng thống nhất. Chất lượng sản phẩm là tiêu chí kinh doanh cốt lõi và phải được lãnh đạo các đơn vị thành viên luôn quan tâm duy trì và phát triển.Mỗi thành viên phải luôn phấn đấu cung cấp cho khách hàng chất lượng sản phẩm tốt nhất.