Giá trị dự án: ………….
Địa chỉ: Thị xã Cai Lậy, Tiền Giang

Giá trị dự án: …………. Địa chỉ: Thị xã Cai Lậy, Tiền Giang