Giá trị dự án: …………..

Địa chỉ: Khu công nghệ cao Hòa Lạc

Giá trị dự án: ………….. Địa chỉ: Khu công nghệ cao Hòa Lạc