Giá trị dự án: ………..
Địa chỉ: Khu công nghiệp VSIP I, Bình Dương

Giá trị dự án: ……….. Địa chỉ: Khu công nghiệp VSIP I, Bình Dương