0949 29.49.69

Tư Vấn OHSAS 18000

OHSAS 18000 là bộ tiêu chuẩn quốc tế về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, gồm OHSAS 18001 và OHSAS 18002. OHSAS 18001 đưa ra các yêu cầu về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Mục đích của OHSAS 18001 là nhằm kiểm soát các rủi ro về mặt an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Có thể áp dụng cho tất cả các tổ chức không phân biệt quy mô, loại hình sản xuất và cung cấp sản phẩm và dịch vụ.

OHSAS 18000 

 AN TOÀN & SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP

OHSAS 18000 là bộ tiêu chuẩn quốc tế về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Mục đích của OHSAS 18001 là nhằm kiểm soát các rủi ro về mặt an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Có thể áp dụng cho tất cả các tổ chức không phân biệt quy mô, loại hình sản xuất và cung cấp sản phẩm và dịch vụ.

Thiết lập một hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp nhằm loại trừ hoặc giảm thiểu các rủi ro với nhân viên hoặc các bên quan tâm,

những người có thể tiếp xúc với các rủi ro về an toàn sức khỏe nghề nghiệp trong quá trình thực hiện các công việc của mình.

Tự khẳng định sự tuân thủ với các chính sách về an toàn sức khỏe nghề nghiệp.

Khẳng định sự tuân thủ này với các bên quan tâm.

Được chứng nhận bởi một bên thứ ba cho hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp của mình.                                                      

 • Các áp lực thị trường
 • Áp lực từ nhân viên
 • Áp lực từ chủ sở hữu và cổ đông
 • Cải thiện cơ hội xuất khẩu và thâm nhập thị trường quốc tế yêu cầu sự tuân thủ OHSAS 18000 như là một điều kiện bắt buộc.
 • Nâng cao uy tín và hình ảnh của Doanh nghiệp với khách hàng.
 • Nâng cao năng lực cạnh tranh nhờ nâng cao hiệu quả kinh tế trong hoạt động an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.
 • Phát triển bền vững nhờ thỏa mãn được lực lượng lao động, yếu tố quan trong nhất trong một tổ chức và các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp.
 • Giảm thiểu nhu cầu kiểm tra, thanh tra từ các cơ quan quản lý nhà nước.
 • Tránh được các khoản tiền phạt do vi phạm quy định pháp luật về trách nhiệm xã hội.
 • Tỷ lệ sử dụng lao động cao hơn nhờ giảm thiểu các vụ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.
 • Giảm thiểu chi phí cho chương trình đền bù tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.
 • Hạn chế các tổn thất trong trường hợp tại nạn, khẩn cấp.
 • Phương pháp tốt trong việc phòng ngừa rủi ro và giảm thiểu thiệt hại.
 • Có thể dẫn đến giảm phí bảo hiểm hàng năm.
 • Thúc đẩy quá trình giám định thiệt hại cho các yêu cầu bảo hiểm (nếu có). 
 • Được sự đảm bảo của bên thứ ba.
 • Vượt qua rào cản kỹ thuật trong thương mại.
 • Cơ hội cho quảng cáo, quảng bá.

  

  

Thách thức kinh doanh

Tất cả các tổ chức thuộc mọi ngành nghề đang ngày càng quan tâm nhiều hơn đến việc minh chứng được với các nhà đầu tư, với nhân viên, với khách hàng và các bên hữu quan khác về việc họ đã hoàn tất hoạt động kiểm soát Sức Khỏe và An Toàn Lao Động, thể hiện qua việc quản lý được các rủi ro và và cải thiện các ảnh hưởng hữu ích từ các hoạt động sản xuất kinh doanh, các sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp.

Các quy định pháp lý nghiêm ngặt, các chính sách kinh tế, hoạt động quản lý nguồn nhân lực và các biện pháp khác ngày càng được tăng cường triển khai và áp dụng để nâng cao việc phòng ngừa và phúc lợi Sức Khỏe và An Toàn Lao Động. Do các bên hữu quan và các tổ chức ngày càng quan tâm nhiều hơn nên doanh nghiệp cần có một cam kết rõ ràng về vấn đề Sức khỏe và An Toàn Lao Động.

Tiêu chuẩn OHSAS 18000 là gì?

Tiêu chuẩn OHSAS 18000 là một tiêu chuẩn quốc tế đề cập đến những yêu cầu liên quan đến các hệ thống quản lý Sức khỏe và An toàn.
Hệ thống này giúp cho tổ chức doanh nghiệp có thể kiểm soát và lường trước được các mối nguy có thể xảy ra từ các hoạt động vận hành thông thường và trong những tình huống đặc biệt và để cải tiến các hoạt động đó.

Lợi ích chủ yếu của chứng nhận OHSAS 18000 là gì?

 • Nâng cao hiệu quả và do đó giảm thiểu các tai nạn và hao hụt về thời gian sản xuất. 
 • Tăng cường kiểm soát và tiết giảm các nguy cơ bằng cách xác định các mục tiêu và trách nhiệm của những người liên quan.
 • Minh chứng những cam kết của doanh nghiệp đối với công tác bảo vệ con người, tài sản và cơ sở sản xuất.
 • Minh chứng việc tuân thủ luật pháp của doanh nghiệp.
 • Nâng cao uy tín của doanh nghiệp đối với các vấn đề về an toàn và sức khỏe trong lao động.
 • Cắt giảm chi phí mua bảo hiểm.
 • Là một phần không thể tách rời của chiến lược phát triển bền vững.
 • Khuyến khích trao đổi thông tin bên trong và bên ngoài doanh nghiệp hiệu quả hơn.