0949 29.49.69

Tư vấn ISO 50001

Năng lượng đã và đang trở thành một thước đo quan trọng cho các tổ chức. Tiết kiệm năng lượng có nghĩa là tiết kiệm các chi phí hoạt động. Điều đó cũng hàm nghĩa cắt giảm các lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính và thể hiện sự quan tâm nhiều hơn đối với tài nguyên thiên nhiên. Những hành động cụ thể này của các tổ chức nhằm phát huy và đóng góp cho sự phát triển bền vững. Khi triển khai hệ thống quant lý theo tiêu chuẩn ISO 50001, các ngành công nghiệp tiêu tốn nhiều năng lượng và thậm chí cả các ngành khác cũng có thể cải tiến một cách đáng kể đối với việc sử dụng năng lượng, tối ưu hoá nguồn tiêu thụ và sử dụng năng lượng tái tạo

ISO 50001: Hệ thống quản lý năng lượng

Năng lượng đã và đang trở thành một thước đo quan trọng cho các tổ chức. Tiết kiệm năng lượng có nghĩa là tiết kiệm các chi phí hoạt động. Điều đó cũng hàm nghĩa cắt giảm các lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính và thể hiện sự quan tâm nhiều hơn đối với tài nguyên thiên nhiên. Những hành động cụ thể này của các tổ chức nhằm phát huy và đóng góp cho sự phát triển bền vững. Khi triển khai hệ thống quant lý theo tiêu chuẩn ISO 50001, các ngành công nghiệp tiêu tốn nhiều năng lượng và thậm chí cả các ngành khác cũng có thể cải tiến một cách đáng kể đối với việc sử dụng năng lượng, tối ưu hoá nguồn tiêu thụ và sử dụng năng lượng tái tạo.

Hệ thống quản lý năng lượng (EnMS) là gì và hiệu quả của chúng ra sao?

Hệ thống quản lý năng lượng giúp cung cấp một sự cải tiến liên tục trong lĩnh vực Chất lượng, Môi trường và An toàn. Khái niệm này giờ đây đã được ứng dụng nhằm cải thiện việc sử dụng năng lượng. Tiêu chuẩn ISO 50001 là tiêu chuẩn mới và có tính chất toàn cầu cho quản lý năng lượng với các yêu cầu trong các mặt:

-    Thiết lập chính sách năng lượng với các mục tiêu cụ thể để cải thiện hiệu quả về năng lượng;
-    Tạo ra một cơ sở cho việc sử dụng năng lượng, xác định các khu vực thiết yếu và hiểu biết về các nhân tố ảnh hưởng tới việc sử dụng năng lượng;
-    Duy trì dự đoán định kỳ về việc sử dụng năng luwowngj, hỗ trợ việc lập kế hoạc đầu tư và cải tiến;
-    Cân nhắc tiêu thụ năng lượng trong quá trình ra quyết định cho việc thiết kế và mua sắm các thiết bị, nguyên vật liệu hoặc dịch vụ. 
-    ISO 50001 có thể dễ dàng được tích hợp với các hệ thống quản lý về Chất lượng, An toàn, và/hoặc Môi trường đối với tất cả các tổ chức đang hướng tới việc giám sát và cải thiện hiệu quả về năng lượng. Một số hệ thống quản lý có thể được đánh giá trong cùng một quá trình đánh giá nhằm tối ưu hoá chi phí.