0949 29.49.69

Tư Vấn ISO 29001

Tổ chức ISO đã ban hành phiên bản cập nhật của thông số kỹ thuật ISO/TS 29001 đảm bảo dịch vụ và trang thiết bị an toàn và tin cậy trong toàn bộ ngành dầu khí quốc tế bằng cách cung cấp các tài liệu yêu cầu thống nhất về quản lý chất lượng. So với phiên bản đầu tiên năm 2003, ISO/TS 29001:2007 đã được mở rộng nhằm tăng cường tính hữu dụng cho các tổ chức cung cấp dịch vụ.Giống như bản trước đó, ISO/TS 29001:2007, Ngành khí tự nhiên, hóa dầu và dầu mỏ

 

TƯ VẤN NGÀNH DẦU KHÍ QUỐC TẾ ISO/TS 29001

(ISO/TS 29001 SET TO BECOME OIL AND GAS INDUSTRY’S UNIQUE QMS STANDARD) 

Tổ chức ISO đã ban hành phiên bản cập nhật của thông số kỹ thuật ISO/TS 29001 đảm bảo dịch vụ và trang thiết bị an toàn và tin cậy trong toàn bộ ngành dầu khí quốc tế bằng cách cung cấp các tài liệu yêu cầu thống nhất về quản lý chất lượng. So với phiên bản đầu tiên năm 2003, ISO/TS 29001:2007 đã được mở rộng nhằm tăng cường tính hữu dụng cho các tổ chức cung cấp dịch vụ.

 

Giống như bản trước đó, ISO/TS 29001:2007, Ngành khí tự nhiên, hóa dầu và dầu mỏ - Hệ thống quản lý chất lượng chuyên ngành là kết quả sự hợp tác giữa Viện dầu khí Mỹ (API) và Ủy ban Kỹ thuật ISO/TS 67, nguyên liệu, thiết bị, kết cấu ngoài khơi cho ngành khí tự nhiên, hóa dầu và dầu mỏ. Cùng với các yêu cầu cua ISO 9001:2000, ISO/TS 29001:2003 cũng bao gồm các yêu cầu phụ, chuyên ngành.

ISO/TS 29001:2007 được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu của ngành dầu khí, đặc biệt các tổ chức ngành khí tự nhiên, hóa dầu và dầu mỏ; cũng như các cơ quan chính phủ và các cơ quan pháp chế, là nền tảng cho chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng của các nhà sản xuất trang thiết bị và các nhà cung cấp dịch vụ.

Các tổ chức liên quan đến khảo sát, sản xuất, các kênh cung cấp và vận chuyển, tinh chế các sản phẩm khí tự nhiên và dầu mỏ

- Các tổ chức liên quan đến thiết kế, sản xuất, lắp đặt, dịch vụ và sửa chữa thiết bị sử dụng trong khảo sát, sản xuất, vận chuyển, tinh chế các sản phẩm khí tự nhien và dầu mỏ
- Các tổ chức cung cấp các dịch vụ kỹ thuật, hoạt động và hỗ trợ các ngành kể trên.

Đây là hệ thống quản lý chất lựơng theo tiêu chuẩn ISO đầu tiên đặc trưng cho ngành công nghịêp dầu mỏ và khí đốt. Hệ thống này sẽ thay thế cho việc áp dụng nhiều hệ thống, nhiều cuộc đánh giá và nhiều chứng nhận.

 

 Quy định kỹ thuật, ISO/TS 29001 hợp nhất bằng văn bản với ISO 9001:2000 và bao gồm các yêu cầu cụ thể trong ngà nh đối với thiết kế, phát triển, sản xuất, lắp ráp và dịch vụ sản phẩm.