0949 29.49.69

Tư Vấn ISO 17025

ISO 17025 được tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế (International Organization for Standardization - ISO) ban hành. Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 "Yêu cầu chung về năng lực đối với phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn" thay thế cho ISO/IEC Guide 25 (TCVN 5958:1995) và EN 45001.Tiêu chuẩn này bao gồm các yêu cầu mà các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn phải đáp ứng nếu muốn chứng minh rằng phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn (sau đây gọi tắt là PTN) đang áp dụng một hệ thống chất lượng, rằng PTN có năng lực kỹ thuật và có thể cung cấp các kết quả có giá trị về mặt kỹ thuật.

YÊU CẦU CHUNG VỀ NĂNG LỰC PHÒNG THỬ NGHIỆM VÀ HIỆU CHUẨN ISO/IEC 17025

(GENERAL REQUIREMENTS FOR THE COMPETENCE OF TESTING AND CALIBRATION LABORATORIES)

ISO 17025 được tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế (International Organization for Standardization - ISO) ban hành. Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 "Yêu cầu chung về năng lực đối với phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn" thay thế cho ISO/IEC Guide 25 (TCVN 5958:1995) và EN 45001.

Tiêu chuẩn này bao gồm các yêu cầu mà các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn phải đáp ứng nếu muốn chứng minh rằng phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn (sau đây gọi tắt là PTN) đang áp dụng một hệ thống chất lượng, rằng PTN có năng lực kỹ thuật và có thể cung cấp các kết quả có giá trị về mặt kỹ thuật.

 

 • Tạo nền móng cho sản phẩm có chất lượng
 • Tăng năng suất và giảm giá thành
 • Tăng năng lực cạnh tranh
 • Tăng uy tín của PTN về chất lượng
 • Phòng thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn;
 • Khách hàng của PTN;
 • Cơ quan quản lý và cơ quan công nhận (VILAS) sử dụng tiêu chuẩn này để xác nhận hoặc thừa nhận năng lực của PTN.

                         

 

 • PTN của bên thứ nhất (phục vụ cho yêu cầu thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn nội bộ).
 • PTN của bên thứ hai (khách hàng hoặc tổ chức đặt hàng).
 • PTN của bên thứ ba (PTN của cơ quan quản lý, PTN độc lập của các Viện nghiên cứu, ... hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn).
 • PTN cố định, PTN có hoạt động ở bên ngoài, liên kết tạm thời hoặc di động.