0949 29.49.69

Tư Vấn ISO 14001

ISO 14000 là bộ tiêu chuẩn quốc tế về quản lý môi trường do tổ chức ISO ban hành năm 1993, trong đó ISO 14001 và ISO 14004 là các tiêu chuẩn về hệ thống quản lý môi trường. ISO 14001 là các yêu cầu đối với hệ thống (mà theo đó việc đánh giá chứng nhận các hệ thống quản lý môi trường sẽ được tiến hành), trong khi ISO 14004 là càc văn bản hướng dẫn xây dựng hệ thống theo các yêu cầu đó.

HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ISO 14000

(ENVIRON-MENTAL MANAGEMENT SYSTEM ISO 14000)

ISO 14001 là các yêu cầu đối với hệ thống (mà theo đó việc đánh giá chứng nhận các hệ thống quản lý môi trường sẽ được tiến hành), trong khi ISO 14004 là càc văn bản hướng dẫn xây dựng hệ thống theo các yêu cầu đó. ISO 14000 có thể áp dụng cho mọi tổ chức không phân biệt hình thức pháp lý, lĩnh vực và quy mô, áp dụng ISO 14000 là thể hiện trách nhiệm của tố chức với xã hội, với cộng đồng.

 • Hệ thống quản lý môi trường (Environmental Management Systems - EMS).
 • Kiểm tra môi trường (Environmental Auditing - EA).
 • Đánh giá kết quả hoạt động môi trường (Environmental Performance - EPE).
 • Ghi nhận môi trường (Environmental Labeling - EL).
 • Đánh giá chu trình sống của sản phẩm (Life Cycle Assessment - LCA).
 • Các khía cạnh môi trường trong tiêu chuẩn của sản phẩm (Environmental aspects in Product Standards).

 

                          

                                                                   

 • ISO 14000 mang đến cho bạn những lợi ích thiết thực
 • Nâng cao uy tín và hình ảnh của Doanh nghiệp với khách hàng,
 • Nâng cao năng lực cạnh tranh nhờ nâng cao hiệu quả kinh tế trong hoạt động môi trường,
 • Phát triển bền vững nhờ đáp ứng các yêu cầu của cơ quan quản lý môi trường và cộng đồng xung quanh. 
 • Giảm thiểu mức sử dụng tài nguyên và nguyên liệu đầu vào,
 • Giảm thiểu mức sử dụng năng lượng,
 • Nâng cao hiệu suất các quá trình sản xuất và cung cấp dịch vụ,
 • Giảm thiểu lượng rác thải tạo ra và chi phí xử lý,
 • Tái sử dụng các nguồn lực/tài nguyên,
 • Tránh các khoản tiền phạt về vi phạm yêu cầu pháp luật về môi trường,
 • Giảm thiểu chi phí đóng thuế môi trường,
 • Hiệu quả sử dụng nhân lực cao hơn nhờ sức khoẻ được đảm bảo trong môi trường làm việc an toàn,
 • Giảm thiểu các chi phí về phúc lợi nhân viên liên quan đến các bệnh nghề nghiệp,
 • Giảm thiểu tổn thất kinh tế khi có rủi ro và hoặc tai nạn xảy ra.  

 

 • Thực hiện tốt việc đề phòng các rủi ro và hạn chế thiệt hại do rủi ro gây ra,
 • Điều kiện để giảm chi phí bảo hiểm,
 • Dễ dàng hơn trong làm việc với bảo hiểm về tổn thất và bồi thường.
 • Được sự đảm bảo của bên thứ ba,
 • Vượt qua rào cản kỹ thuật trong thương mại,
 • Cơ hội cho quảng cáo, quảng bá.