0949 29.49.69

Tư Vấn FSC

FSC (Forest Stewardship Council ) là một tổ chức Quốc tế, phi lợi nhuận được thành lập nhằm đem đến những giải pháp, khuyến khích và kiểm soát việc quản lý rừng trên thế giới phù hợp với môi trường, có lợi ích xã hội và đạt hiệu quả kinh tế. FSC đã thiết lập được một hệ thống tiêu chuẩn quốc tế về việc quản lý rừng có trách nhiệm. Hình thành một chương trình thừa nhận các

TƯ VẤN FSC 

Tiêu chuẩn FSC là gì?  (Forest Stewardship Council ) là một tổ chức Quốc tế, phi lợi nhuận được thành lập vào 2/1996 tại Mexico, hiện nay trụ sở chính của FSC được đặt tại Born (Đức), nhằm đem đến những giải pháp, khuyến khích và kiểm soát việc quản lý rừng trên thế giới phù hợp với môi trường, có lợi ích xã hội và đạt hiệu quả kinh tế.

FSC đã thiết lập được một hệ thống tiêu chuẩn quốc tế về việc quản lý rừng có trách nhiệm. Hình thành một chương trình thừa nhận các Tổ Chức Chứng Nhận (bên thứ ba độc lập) và ủy quyền cho các Tổ Chức này chứng nhận những nhà quản lý rừng hay những nhà sản xuất các sản phẩm từ rừng theo tiêu chuẩn của FSC.                                                                   

Nhãn Logo FSC và nhãn dán trên sản phẩm sẽ giúp người tiêu dùng trên toàn thế giới có thể nhận biết được các tổ chức hay sản phẩm ủng hộ chương trình quản lý rừng có trách nhiệm.Có 10 nguyên tắc và 56 chuẩn mực của FSC kết hợp các bổ sung cần thiết về quản  lý rừng ở các cấp quốc gia và trong quốc gia để áp dụng đối với các loại rừng trên toàn thế giới được FSC thừa nhận, tạo nên tiêu chuẩn quản lý rừng FSC.

       

Chứng nhận FSC được thực hiện thông qua các Tổ Chức Chứng Nhận được FSC công nhận, FSC không thực hiện việc chứng nhận cho các hoạt động về rừng cũng như sản xuất.

Có 02 loại chứng nhận FSC đang được các Tổ Chức Chứng Nhận cung cấp:

  • Forest Management Certificate – Chứng nhận Quản lý rừng: yêu cầu cho một khu rừng xác định phải tuân thủ các yêu cầu liên quan đến các tiêu chuẩn về môi trường, xã hội và kinh tế.
  • Chain of Custody Certificate – Chứng nhận Chuỗi hành trình sản phẩm: yêu cầu các tổ chức chứng minh các sản phẩm gỗ được giao dịch từ các nguồn gốc được chứng nhận, các sản phẩm này có thể được sử dụng nhãn FSC và dấu chứng nhận của Tổ Chức Chứng Nhận.

Tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp mà sở hữu nguyên liệu hay sản phẩm FSC trên phương diện pháp lý hay vật chất liên quan đến:

Khai thác và thu mua nguyên liệu. - Sơ chế. - Tinh chế. - Phân phối.

Tuy nhiên chỉ có các bộ phận, cá nhân bên trong các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp này có liên quan đến các yêu cầu của tiêu chuẩn phải tham gia vào chương trình FSC-CoC.

  • Là trách nhiệm đối với môi trường và xã hội.
  • Đáp ứng yêu cầu của khách hàng và thị trường cần sản phẩm FSC.
  • Giúp kiểm soát nguồn nguyên liệu FSC rất hiệu quả.
  • Mở rộng được thị trường.
  • Nâng cao lợi nhuận.
  • Nâng cao uy tín và lợi thế cạnh tranh.