0949 29.49.69

Khoá đào tạo QL hồ sơ tài liệu

Làm Cách nào để quản lý và kiểm soát hồ sơ tài liệu một cách tốt nhất và dễ dàng kiểm soát trong hệ thống quản lý chất lượng. theo tiêu chuẩn ISO 15489

KHOÁ ĐÀO TẠO QUẢN LÝ HỒ SƠ TÀI LIỆU THEO TIÊU CHUẨN ISO 15489

Giới thiệu

Kiểm soát tài liệu và hồ sơ là một trong các yêu cầu cơ bản của tất cả các Hệ thống quản lý (Chất Lượng, Môi trường, An toàn thực phẩm, An ninh thông tin..). Tuy nhiên đây cũng là chủ đề thường xuyên có điểm không phù hợp (NC) khi đánh giá cũng như có rất nhiều thắc mắc, vấn đề phát sinh trong quá trình áp dụng.

Khóa học nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết để quản lý hiệu quả các Tài liệu & Hồ sơ trong công ty theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 15489-1:2001, trên cơ sở vẫn đảm bảo tuân thủ các yêu cầu của các tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý nhưng vẫn có sự linh động và hợp lý trong công việc thực tế.

Nội dung

■ Giới thiệu và mục tiêu;
■ Định nghĩa về Tài Liệu & Hồ Sơ & Vòng đời của Tài liệu-Hồ sơ;
■ Bài tập phân loại Tài liệu - Hồ sơ;
■ Vai trò của tài liệu & Hồ sơ trong Hệ thống Quản lý (trên cơ sở mô hình Quản lý Chất lượng theo ISO 9001:2008 và mở rộng cho các Hệ thống quản lý khác);
■ Giới thiệu về ISO 15489:2001;
■ Các yêu cầu của 15489:2001 về:
    » Trình bày và phân phối;
    » Thu thập, lưu trữ và quản lý Hồ sơ;
    » Bảo quản;
    » Kiểm soát và Bảo mật (nếu có);
    » Kiểm soát Tài liệu & hồ sơ dạng điện tử- Các phương pháp thông dụng và các điểm lưu ý.
■ Các điểm không phù hợp (NC) thường gặp về Kiểm soát Tài Liệu - Hồ Sơ và giải pháp.
■ Thảo luận về các khó khăn của Doanh nghiệp khi áp dụng các tiêu chuẩn Quản lý về phần Kiểm soát Tài liệu & Hồ sơ.
■ Tổng kết.