0949 29.49.69

Đào tạo nhận thức ISO 14001 : 2015

TGP GROUP khai giảng khoá đào tạo ISO 14001:2015

KHÓA ĐÀO TẠO NHẬN THỨC ISO 14001 : 2015

ISO 14001-Hệ thống quản lý môi trường ngày càng trở lên phổ biến và cần thiết áp dụng cho mỗi tổ chức và doanh nghiệp để phù hợp với lộ trình hội nhập kinh tế Quốc tế & cam kết của Việt Nam đối với các thỏa thuận thương mại đã ký.

Mục đích khóa đào tạo:

 • Khóa đào tạo chyên gia đánh giá nội bộ giúp học viên hiểu về nội dung của việc đánh giá nội bộ cũng như đưa ra các nguyên tắc và cách thức tiến hành quá trình đánh giá nội bộ EMS môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001: 2015
 • Giúp học viên hiểu rõ vai trò và tầm quan trọng của chuyên gia đánh giá nội bộ trong việc áp dụng và vận hành hệ thống quản lý chất lượng (EMS) theo tiêu chuẩn ISO 14001: 2015
 •  Trang bị cho học viên những kỹ năng và kinh nghiệm tiến hành đánh giá HTQLMT theo đúng chuẩn mực đánh giá, thu thập thông tin để xác định các bằng chứng đánh giá trước khi đưa ra kết luận để đảm bảo độc lập, khách quan, chính xác và rõ ràng.

 Đối tượng tham gia khoá đào tạo

 • Cá nhân sẽ quản lý hoặc tiến hành đánh giá nội bộ cho EMS ISO 14001: 2015
 • Chuyên gia tư vấn, chuyên gia đánh giá độc lập bên thứ 1 & bên thứ 2;
 • Cá nhân mong muốn trở thành lãnh đạo, nhà quản lý tại các cấp hoặc bộ phận trong tổ chức/ doanh nghiệp.
 • Các nhà quản lý và hoạch định chiến lược.
 • Cá nhân với mong muốn để trở thành chuyên gia đào tạo về HTQLMT.

Chứng chỉ và năng lực

 • Học viên hoàn thành khoá đào tạo, đáp ứng các yêu cầu và điều kiện tham gia dự thi đạt tối thiểu số điểm theo quy định của TGP Group học viên sẽ được cấp chứng chỉ chuyên gia đánh giá nội bộ hệ thống quản lý môi trường ISO 14001: 2015, có khả năng:
 • Lập và quản lý các chương trình, kế hoạch đánh giá nội bộ hoặc đánh giá chứng nhận;
 • Tổ chức thực hiện cuộc đánh giá nội bộ hoặc bên ngoài theo các chuẩn mực quốc tế;
 • Xác định nhu cầu và tổ chức các hoạt động cải tiến hệ thống quản lý chất lượng.

Nội dung khoá đào tạo

 • Nhận thức chung về HTQLMT;
 • Các nguyên tắc Hệ thống quản lý môi trường;
 • Các khái niệm về đánh giá;
 • 2 giai đoạn của quá trình đánh giá
 • Hoạt động chứng nhận và công nhận các tổ chức chứng nhận;
 • Vai trò và trách nhiệm của trưởng đoàn và các chuyên gia đánh giá;
 • Diễn giải yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001: 2015 và các nội dung cần xem xét, đánh giá
 • Xác định phạm vi và các quá trình cần đánh giá;
 • Triển khai và quản lý chương trình đánh giá thông qua cách tiếp cận theo quá trình;
 • Lập kế hoạch đánh giá;
 • Đánh giá hệ thống tài liệu;
 • Tiến hành các hoạt động đánh giá tại chỗ (gồm cả điều khiển cuộc họp khai mạc và họp kết thúc đánh giá)
 • Thu thập và trao đổi thông tin trong quá trình đánh giá;
 • Tổng hợp các phát hiện trong quá trình đánh giá, viết báo cáo không phù hợp
 • Báo cáo kết quả đánh giá và xác định các cơ hội cải tiến;
 • Thực hiện các hoạt động sau đánh giá