0949 29.49.69

Đào tạo ISO 14001:2015

Tháng 09 vừa qua, tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế ISO đã chính thức ban hành phiên bản 2015 cho 02 bộ tiêu chuẩn hàng đầu thế giới - ISO 9001 và ISO 14001. Trong đó, so với phiên bản 2004, ISO 14001 đã có nhiều cải tiến và dẫn đến nhiều yêu cầu mới với những trọng điểm như:

KHÓA ĐÀO TẠO ISO 14001 - 2015

ĐÀO TẠO ISO 14001:2015

 

Tháng 09 vừa qua, tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế ISO đã chính thức ban hành phiên bản 2015 cho 02 bộ tiêu chuẩn hàng đầu thế giới - ISO 9001 và ISO 14001. Trong đó, so với phiên bản 2004, ISO 14001 đã có nhiều cải tiến và dẫn đến nhiều yêu cầu mới với những trọng điểm như:

1.  Đưa Hệ thống quản lý môi trường trở thành mục tiêu chiến lược của tổ chức

2.   Tập trung vào vai trò của Nhà lãnh đạo

3.   Gia tăng sự chủ động trong công tác Bảo vệ môi trường khỏi những tổn hại và suy thoái

4.   Cải thiện hiệu suất của Hệ thống quản lý

5.   Xây dựng Tư duy “vòng đời” Hệ thống

6.   Phát triển truyền thông về Bảo vệ môi trường

Những cải tiến trong phiên bản 2015 sẽ mang đến nhiều lợi ích đồng thời cũng bắt buộc các tổ chức áp dụng tiêu chuẩn phải thực hiện và đảm bảo nhiều yêu cầu khoa học hơn và chặt chẽ hơn.


NỘI DUNG ĐÀO TẠO

Thấu hiểu những yêu cầu của ISO 14001:2015

 • Cấu trúc bộ tiêu chuẩn ISO 14001:2015 và xu hướng cấu trúc chuẩn của các tiêu chuẩn hệ thống quản lý do tổ chức ISO ban hành
 • Những thay đổi của phiên bản ISO 14001:2015 so với ISO 14001:2004
 • Những ảnh hưởng của những bổ sung, thay đổi trong Tiêu chuẩn Quốc tế mới
 • Xác định các yêu cầu mới về thông tin dạng văn bản (tài liệu, hồ sơ)

Giải pháp xây dựng Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015

 • Xác định phương pháp chuyển đổi hệ thống
 • Nhận diện, đánh giá và kiểm soát rủi ro môi trường trong Hệ thống ISO 14001:2015
 • Xây dựng Chương trình hành động Chuyển đổi hệ thống theo tiêu chuẩn mới


KẾT QUẢ ĐÀO TẠO

Cuối chương trình, cán bộ ISO sẽ có khả năng:

 • Thấu hiểu những cải tiến của ISO 14001:2015
 • Xác định những công tác tổ chức cần phải thay đổi để đáp ứng tiêu chuẩn mới
 • Xây dựng kế hoạch chuyển đổi hệ thống môi trường
 • Xử lý những khó khăn trong quá trình chuyển đổi hệ thống

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

 1. Các cán bộ tham gia vào Hệ thống Môi trường.
 2. Các đánh giá viên tương lai tham gia vào các hoạt động đánh giá nội bộ trong Doanh nghiệp
 3. Các cán bộ chịu trách nhiệm chính cho việc thiết lập và vận hành các hệ thống.

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

Phương pháp thực hành tạo cho các học viên tiếp cận với các tình huống thực tế. Tham dự đầy đủ dưới vai trò đánh giá hệ thống dưới sự hướng dẫn tận tình của giảng viên chính.