0949 29.49.69

Đào tạo điện và xử lý nước, chất thải

Dù doanh nghiệp quý vị hoạt động ở bất cứ mức độ liên quan nào đến ngành công nghiệp điện năng và xử lý nước, thì đều cần phải thực hiện các tiêu chuẩn về Chất Lượng, An Toàn Sức Khỏe và các các vấn đề Môi Trường tại địa điểm làm việc và cần phải phổ biến để đội ngũ nhân viên của quý vị nhận thức được điều này.

ĐIỆN VÀ XỬ LÝ NƯỚC VÀ CHẤT THẢI - POWER GENERATION

ĐIỆN VÀ XỬ LÝ NƯỚC VÀ CHẤT THẢI

Dù doanh nghiệp quý vị hoạt động ở bất cứ mức độ liên quan nào đến ngành công nghiệp điện năng và xử lý nước, thì đều cần phải thực hiện các tiêu chuẩn về Chất Lượng, An Toàn Sức Khỏe và các các vấn đề Môi Trường tại địa điểm làm việc và cần phải phổ biến để đội ngũ nhân viên của quý vị nhận thức được điều này.  
Việc tuân thủ đúng các tiêu chuẩn quốc tế, đặc điểm tài sản của quý doanh nghiệp, các nhu cầu của cộng đồng nơi quý vị làm việc, là những vấn đề cần được quan tâm thích đáng, đặc biệt khi nhu cầu ngày càng tăng về nguồn năng lượng điện và cơ sở quản lý chất thải và nguồn cung nước hiệu quả trên toàn thế giới.

Chúng tôi có thể hỗ trợ chuyên sâu những ngành sau từ giai đoạn thiết kế đến thi công và vận hành, rồi giai đoạn sau vận hành:

- Công nghiệp điện hạt nhân
-
 Nguồn năng lượng gió
- Năng lượng Hydro và Hóa thạch

TGP cung cấp cho quý vị đầy đủ các dịch vụ hỗ trợ phù hợp và giảm thiểu các rủi ro về chất lượng, sức khỏe & an toàn cũng như các vấn đề môi trường có liên quan.
Bất cứ điều gì trong ngành điện - hạt nhân, gió, năng lượng mặt trời, thủy hoặc truyền tải và phân phối - Bureau Veritas sẽ giúp bạn duy trì điều kiện sản xuất của bạn và sự toàn vẹn của tài sản của bạn.

- Năng lượng hạt nhân
- Năng lượng gió
- Dịch vụ nhà máy thủy điện
- Nhiên liệu hóa thạch

Điện và xử lý nước, chất thải