0949 29.49.69

Đào tạo công nghiệp hàng hải

Như quý vị đã biết, hoạt động trong lĩnh vực hàng hải thì vấn đề hiệu quả của quá trình vận chuyển toàn cầu phần lớn phụ thuộc vào sự di chuyển của tàu thuyền, hiệu quả này được xác định, công nhận và duy trì thông qua các tiêu chuẩn quốc tế.

KHÓA ĐÀO TẠO CÔNG NGHIỆP HÀNG HẢI

Như quý vị đã biết, hoạt động trong lĩnh vực hàng hải thì vấn đề hiệu quả của quá trình vận chuyển toàn cầu phần lớn phụ thuộc vào sự di chuyển của tàu thuyền, hiệu quả này được xác định, công nhận và duy trì thông qua các tiêu chuẩn quốc tế.

Các tổ chức chuyên môn như TGP GROUP với phạm vi hoạt động toàn cầu trong công tác phân cấp tàu thuyền và các dịch vụ liên quan như chứng nhận, đào tạo, tư vấn có thể giúp doanh nghiệp giải quyết các vấn đề nêu trên và đem lại lợi ích cho các chủ tàu, các xưởng đóng tàu, các nhà sản xuất trang thiết bị, nhà bảo hiểm, môi giới, trung gian và các đơn vị liên quan khác.

Chúng tôi có thể hỗ trợ doanh nghiệp trong việc phát triển các hoạt động kinh doanh trong khi vẫn đạt được các yêu cầu về Chất Lượng, Sức Khỏe VÀ An Toàn, các vấn đề Môi Trường trong ngành Hàng Hải. Các dịch vụ của chúng tôi phù hợp với toàn bộ vòng đời của quá trình vận hành tàu thuyền từ khâu thiết kế, tới khâu kiểm tra vận hành và sau khi vận hành.